Зміст:

  1. СТАТУТ крейсерського яхт-клуба "Стугна".
  2. Додаток №1: Положення про Раду Капітанів яхт-клуба "Стугна".
  3. Додаток №2: Регламент загальних зборів яхт-клубу "Стугна".
"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
КИЇВСЬКИМ ОБЛАСНИМ
УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ
"___"____________ 2002 р.
Свідоцтво №____________
_______________________
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням загальних зборів
членів крейсерського яхт-клубу
"Стугна" м. Українка
Протокол
від "___" _____________2002 р.
"ПОГОДЖЕНО"
Голова Української міської Ради
_________________ Козирєв П.Г.
"___" _________________ 2002 р.
"ПОГОДЖЕНО"
Голова Обухівського відділу
Райдержадміністрації
у справах молоді та спорту
_________________ Русан О.Н.
"___" _________________ 2002 р.
"ПОГОДЖЕНО"
Голова Федерації вітрильного
спорту Київської області
________________ Казнадєй А.А.
"___" _________________ 2002 р.

СТАТУТ

крейсерського яхт-клубу "Стугна" міста Українки

м. Українка,
2002 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Яхт-клуб "Стугна" (надалі Клуб) є добровільним фізкультурно-спортивним некомерційним безприбутковим місцевим об'єднанням громадян, створеним на підставі Законів України "Про фізичну культуру і спорт" та "Про об'єднання громадян".

1.2. Клуб у своїй діяльності керується Конституцією, законами України і цим Статутом.

1.3. Клуб здійснює свою діяльність на принципах самоврядування, гласності, колегіальності.

1.4. Клуб є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку з його найменуванням.

1.5. Клуб знаходиться на території, наданій міською Радою м.Українка для постійного користування.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КЛУБУ.

2.1. Метою Клубу є розвиток вітрильного спорту та вітрильного туризму; залучення до вітрильного спорту дітей та юнацтва.
2.2. 3авдання клубу:
- організація регат і крейсерських плавань;
- підвищення спортивної та вітрильної кваліфікації членів Клубу, членів, екіпажів яхт і членів дитячо-юнацької секції;
- забезпечення експлуатації та ремонту яхт;
- забезпечення базування яхт;
- сприяння будівництву яхт.

3. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ КЛУБУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО.

3.1. Членами клубу можуть бути особи, які досягли 18 років, зобов'язуються виконувати Статут, та вимоги інших положень, діючих в Клубі, пройшли кандидатський стаж не менше 1 року і сплатили вступний внесок. Розмір вступного внеску встановлюється Загальними зборами. Спадкоємець має право стати членом Клубу без сплати вступного внеску.

3.2. Рішення про прийняття кандидатом у члени Клубу приймає Правління Клубу тільки за поданням Ради капітанів.

3.3. Рішення про прийняття у члени Клубу приймають Загальні збори тільки за поданням Ради капітанів.

3.4. Вибуття з членів Клубу (кандидатів у члени Клубу) може бути добровільним за власним бажанням, примусовим в разі виключення за порушення Статуту Клубу; у разі смерті.

3.5. Рішення про виключення з кандидатів у члени Клубу приймає Правління.

3.6. Рішення про виключення з членів Клубу приймають Загальні збори за поданням Правління або Ради капітанів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ (КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ КЛУБУ).

4.1. Усі члени Клубу мають рівні права та обов'язки.

4.2. Член Клубу має Право:
- обирати та бути обраним до керівних органів Клубу;
- брати участь в усіх заходах Клубу;
- використовувати майно Клубу (за узгодженням з Правлінням) та власне майно для виконання п.2 цього Статуту;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Клубу;
- апелювати до Загальних зборів в разі незгоди з рішенням Правління.

4.3. Кандидат у члени Клубу має право:
- брати участь в усіх заходах Клубу;
- використовувати майно Клубу (за узгодженням з Правлінням) та власне майно для виконання н.2 цього Статуту;
- отримувати будь-яку інформацію про діяльність Клубу.

4.4. Члени Клубу (кандидати у члени Клубу) зобов'язані:
- виконувати положення цього Статуту, рішення Загальних зборів, рішення Правління;
- займатися вітрильним спортом або вітрильним туризмом;
- дотримуватися етичних норм поведінки яхтсмена;
- своєчасно (раз на квартал) сплачувати членські внески;
- входити до екіпажу однієї з яхт, що зареєстрована або будується в Клубі;
- брати участь у громадських роботах по впорядкуванню Клубу;
- по-господарському ставитися до території та акваторії Клубу;
- брати участь у Загальних зборах;
- не здійснювати дії, які можуть завдати матеріальної та моральної шкоди Клубу або його членам.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ КЛУБУ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ.

5.1. Вищим керівним органом Клубу є Загальні збори (надалі Збори). Збори мають право вирішувати усі питання стосовно діяльності Клубу. На Зборах кожен член Клубу має один голос. Винятково до компетенції Зборів належать питання:
- прийом та виключення з членів Клубу;
- внесення змін та доповнень до Статуту Клубу;
- затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;
- затвердження перспективних планів розвитку Клубу;
- затвердження бюджету Клубу на наступний рік;
- визначення розмірів вступних, членських та цільових грошових внесків;
- реорганізація Клубу або припинення його діяльності;
- вибори Правління Клубу;
- затвердження Ради капітанів та її Голови.
Збори скликаються не рідше 2-х разів на рік.
У Зборах з правом вирішального голосу беруть участь усі члени Клубу. У Зборах із правом дорадчого голосу можуть брати участь кандидати у члени Клубу. Порядок скликання та діяльності Зборів визначається Регламентом (див. Додаток N 2).

5.2. Збори вважаються правомочними та ухвалюють рішення згідно Регламенту.

5.3. Виконавчим органом Клубу, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління. Правління вирішує всі питання діяльності Клубу крім тих, що належать винятково до компетенції Зборів.
Правління обирається Зборами з числа членів Клубу терміном на 2 роки.
Роботою Правління керує Голова, який обирається Зборами. Члени Правління затверджуються Зборами за поданням Голови.
Правління складається з 5 осіб:
1. Голова Правління;
2. Голова Ради капітанів (заступник Голови);
3. Завідувач інфраструктурою (комендант);
4. Скарбничий;
5. Секретар-адміністратор.
Голова Правління має право здійснювати представницькі, майнові та фінансові дії від імені Клубу (без доручення) - на суму, яка не перевищує 10 мінімальних заробітних плат.
В разі необхідності Правління може за трудовою угодою або контрактом наймати оплачуваних працівників у межах затвердженого Зборами бюджету.

5.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Зборами терміном на 2 роки у складі 3 осіб з числа членів Клубу. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління. Ревізійна комісія зі свого складу обирає Голову Ревізійної комісії, який керує її діяльністю. Ревізія фінансово-господарської діяльності здійснюється Ревізійною комісією раз на рік або позачергово на вимогу Ради капітанів або Зборів.

5.5. Дорадчим органом при Правлінні є Рада капітанів, яка діє за окремим положенням.

6. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА КЛУБУ, ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ.

6.1. Джерела надходження коштів та майна:
- вступні, членські та цільові внески;
- кошти та майно, що надходять у вигляді безповоротної фінансової та матеріальної допомоги або добровільних пожертвувань держави, підприємств, установ та організацій, членів Клубу, інших юридичних та фізичних осіб;
- майно, придбане за рахунок коштів Клубу;
- майно, придбане на інших підставах, не заборонених законом.

6.2. Коштами керує Правління на підставі річного бюджету, затвердженого Зборами. Кошти використовуються на:
- організацію та проведення спортивних заходів;
- утримання клубних споруд та приміщень;
- утримання клубних плавзасобів;
- вдосконалення матеріально-технічної бази;
- впорядкування території та комунікацій;
- сплату електроенергії;
- сплату евакуації відходів та сміття;
- сплату праці осіб, залучених до роботи за трудовою угодою;
- сплату діловодства та інформаційних матеріалів;
- інші непередбачені витрати, пов'язані з вирішенням завдань Клубу.

6.3. Основу матеріальної бази Клубу складають:
- службові та допоміжні споруди та приміщення;
- службові та допоміжні плавзасоби.
Керування матеріальною базою здійснює Правління. Матеріальна база використовується винятково для розв'язання завдань, вказаних у п. 2 цього Статуту.

6.4. Клуб самостійно веде бухгалтерський, податковий та статистичний облік, передбачені чинним законодавством для громадських організацій. Клуб реєструється в органах державної податкової адміністрації та органах статистики.

6.5. Кошти та майно Клубу під час його функціювання не можуть перерозподілятися між його членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

6.6. На території Клубу для вирішення завдань п. 2 цього Статуту дозволяється використовувати власне майно члена Клубу (кандидата у члени Клубу). Власним майном члена Клубу (кандидата у члени Клубу) може бути:
- вітрильна яхта та допоміжні плавзасоби;
- плавучий причал;
- елінг;
- пристрій для підйому та спуску яхт;
- будинок для екіпажа, які придбані або збудовані на власні кошти члена Клубу (кандидата у члени Клубу).
Розміщення власного майна члена Клубу (кандидата у члени Клубу) дозволяється Правлінням згідно перспективного плану розвитку Клубу.
В разі вибуття з членів Клубу (кандидатів у члени Клубу) власник майна повинен його евакуювати, передати або продати у 6-місячний термін. В окремих випадках термін може бути змінений за погодження з Правлінням.
Передача чи продаж власного майна, що знаходиться на території клубу без його евакуації, можливі тільки Клубу, члену Клуба або кандидату в члени Клуба.
У разі недотримання терміну реалізації прав власника майна на його евакуацію, передачу або продаж, це майно може бути евакуйоване з території Клуба згідно рішення Правління. Рахунок на сплату евакуації висувається власнику майна на підставі кошторису й акту виконаних робіт.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ.

Зміни і доповнення до Статуту Клуба приймаються Зборами.
Прийняті зміни і доповнення дійсні лише за умови, що за них проголосували не менше 2/3 членів Клуба.
Про зміни і доповнення, що сталися у Статуті Клубу, повідомляється у реєструючий орган у п'ятиденний термін.

8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ І ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ.

Діяльність Клубу може бути припинена згідно рішення його членів або рішення суду.
Рішення про ліквідацію або реорганізацію Клуба приймають Збори більшістю голосів 2/3 членів Клубу.
Ліквідація Клубу здійснюється ліквідаційною комісією, яка призначається Зборами.
Майно Клуба в разі його ліквідації чи реорганізації не може перерозподілятися між його членами і використовується у реорганізованому об'єднанні громадян; а у випадках, передбачених законодавчими актами, або за рішенням суду спрямовується у дохід держави.
Власним майном члена Клубу (кандидата у члени Клубу) в разі його ліквідації чи реорганізації розпоряджається його власник.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Цей Статут набуває чинності з моменту його реєстрації в державних органах. У випадку розходження положень цього Статут)у з діючими нормативно-правовими актами, діють останні. Статут складено в 6 примірниках, які мають однакову юридичну силу.

ДОДАТКИ:
1. Положення про Раду капітанів.
2. Регламент Загальних зборів.

 


ДОДАТОК №1
до СТАТУТУ
крейсерського яхт-клубу
"Стугна"

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ КАПІТАНІВ ЯХТ-КЛУБУ "СТУГНА".

1. Загальні положення.

1.1. Рада капітанів (надалі - Рада) є дорадчим органом при Правлінні Клуба. Рада розробляє пропозиції з основних напрямків розвитку Клубу для подальшого розгляду їх на Правлінні та Зборах.
1.2. Рада складається з членів Клуба, що мають дипломи яхтових капітанів.

2. Мета та завдання Ради.

2.1. Метою Ради є організація та контроль за здійсненням п. 2 Статуту Клубу, а саме:
- керівництво та організація клубних змагань, спортивних плавань, походів;
- організація та проведення поточної роботи з контролю за експлуатацією яхт та безпекою плавання відповідно до діючих правил; ведення реєстру вітрильних суден Клубу;
- надання технічної та методичної допомоги у проектуванні та будівництві яхт;
- надання допомоги в одержанні сертифіката спортивного судна, суднового білета, проходження технічного огляду та ін.
2.2. Рада здійснює кадрову політику Клубу:
- розглядає заяви на прийняття у члени Клубу (кандидати у члени Клубу) і направляє подання до Правління;
- направляє подання до Правління на виключення з членів Клубу ( з кандидатів у члени Клубу);
- визначає плавальний ценз і надає відповідні довідки, які реєструються та завіряються Правлінням.

3. Організація діяльності Ради.

Для здійснення своєї діяльності Рада обирає зі свого складу Голову та його заступника.
Рада формує Технічну та Кваліфікаційну комісії, суддівську колегію, призначає вимірювачів та технічних інспекторів Клубу і затверджує їх у ВФУ та у судновій інспекції.
Для роботи в цих підрозділах можуть бути притягнуті яхтсмени з числа кандидатів і членів Клубу.
Рада збирається не рідше 1 разу та місяць. Її рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини складу членів Ради.

4. Заключні положення.

Положення про Раду капітанів є діючим додатком до Статуту Клубу і затверджується разом зі Статутом.

 


ДОДАТОК № 2
до СТАТУТУ
крейсерського яхт-клубу
"Стугна
"

РЕГЛАМЕНТ
загальних зборів яхт-клубу "Стугна".

1. Чергові та позачергові Загальні збори (надалі Збори).

1.1. Чергові Збори скликаються двічі на рік; наприкінці квітня (до початку навігації) та наприкінці жовтня (по закінченні навігації).
1.2. Позачергові Збори можуть бути скликані будь-коли на вимогу Правління, Ревізійної комісії, Ради каштанів або не менше 50 % членів Клубу за умови, якщо лише Збори можуть вирішити питання, які виникли під час рішення завдань п. 2 Статуту, або у разі виникнення ситуації, що заважає функціонуванню чи загрожує існуванню Клубу.

2. Порядок скликання Зборів.

2.1. Збори, як правило, проводяться у неділю. Дата проведення Зборів призначається
Правлінням клубу заздалегідь за два місяці з повідомленням на дошці об'яв. За місяць до скликання Зборів їх дата доводиться до відома кожного члена (кандидата у члени) Клубу. Засіб повідомлення визначає Правління.
2.2. Інформація про Збори (дата, час, порядок денний) публікується на дошці об'яв у Клубі.
2.3. Порядок скликання позачергових Зборів може бути іншим, виходячи з конкретної ситуації.

3. Формування порядку денного.

3.1. Початковий порядок денний складається Правлінням на засіданні, де визначається дата скликання. Зборів. Зауваження та пропозиції щодо порядку денного мають бути подані членами Клубу до Правління у письмовій формі не пізніше, ніж за 2 тижні до Зборів. (Як виняток, доповнення до порядку денного можуть бути прийняті безпосередньо Зборами).
3.2. Порядок денний позачергових Зборів може формуватися в інші терміни, зумовлені конкретною ситуацією.

4. Реєстрація учасників Зборів.

4.1. Реєстрація учасників починається за годину до Зборів і закінчується з їх початком.
4.2. Реєстрацію проводить Правління. Список зареєстрованих учасників Зборів передається обраній Зборами робочій президії.
4.3. Делегування своїх повноважень членами Клубу не дозволяється.

5. Правомочність Зборів.

5.1. Збори вважаються правомочними, якщо кількість зареєстрованих учасників Зборів складає не менше 2/3 облікового складу Клубу.

6. Робоча президія Зборів.

6.1. Робоча президія (головуючий, секретар) обирається простою більшістю голосів зареєстрованих учасників Зборів.

7. Часові обмеження виступів.

7.1. Часовий регламент доповідей, запитань та відповідей., виступів у дебатах визначається Зборами простою більшістю голосів зареєстрованих учасників Зборів.

8. Порядок голосування. Підрахунок голосів.

8.1. Рішення з питань порядку денного приймаються відкритим голосуванням.
8.2. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість зареєстрованих на Зборах членів Клубу за виняткам прийняття рішень з п.п.7 та 8 Статуту.

9. Термін оформлення та оприлюднення прийнятих рішень.

9.1. Оформлений протокол Зборів оприлюднюється протягом тижня після зборів.

10. Заключні положення.

10.1. Регламент Загальних зборів є діючим додатком до Статуту Клубу і затверджується разом зі Статутом.


^ Наверх Наверх ^
Copyright 2000 - 2013 ukryachting.net - Карта сайта